TT

NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN SẢN PHẨM

    THEO BẢN TỰ CÔNG BỐ

1

Cà phê Phin giấy túi lọc Thư giãn

    08/TÂN TITAN/2020

2

Cà phê Phin giấy túi lọc Suy ngẫm

    07/TÂN TITAN/2020

3

Cà phê Rang xay Thư giãn

    02/CTYTTT/ 2018

4

Cà phê Rang xay Suy ngẫm

    01/CTYTTT/ 2018

5

Cà phê Hòa tan 3 in 1: Sảng khoái cả ngày

    01/CB_TTT/ 2023

6

Cà phê Hòa tan 3 in 1: Capheta

    09/CB_TTT/ 2020

7

Cà phê Hòa tan 3 in 1: Số 1 Capheta

    01/TÂN TITAN/2020

8

Cà phê Hạt rang Culi

    05/TÂN TITAN/2020

9

Cà phê Hạt rang Arabica

    06/TÂN TITAN/2020

10

Cà phê Hạt rang Robusta

    04/TÂN TITAN/2020

11

Cà phê Hạt rang Thư giãn

    02/TÂN TITAN/2020

12

Công văn thay đổi tự công bố thông tin sản phẩm

    01/CV_TTT

x